Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że na żądanie ELDOR-BUD Sp. z o.o., ul. Łomżyńska 206, 18-400 Konarzyce, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociągowej, na terenie obejmującym części dz. nr 317 i 340, obręb Stare Kupiski, gm. Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w godzinach 7:45-15:45.

Ponadto informuję, iż osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie nr telefonu 86/4737322.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża;

- na tablicy ogłoszeń wsi Stare Kupiski;

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/bip

Data powstania: poniedziałek, 19 lip 2021 10:38
Data opublikowania: wtorek, 20 lip 2021 13:17
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sie 2021 15:13
Opublikował(a): Marcelin Przesław
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 91 razy