Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że na żądanie Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV – oświetlenia drogowego, planowanego do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 1/5, 1/7, 1/9, 2/3, 2/5, 3/1, 162, 19/6, 19/8, 20/2, 21/1, 22/1, 23/3, 23/5, 24/5, 7/7, 7/9, 170/1, 8/1, 9/1, 10/1, 57/11, 57/12, 166/1, 56/23, 56/12, 56/19, 56/8, 68/1, 15/6, 15/8, 15/4, 16/3, 17/3, 168/1, 18/1, 4/6, 4/8, 4/10, 4/12, 5/3, 6/5, 24/3, 25/1, 163/1, 57/38, 57/27, 57/33, 57/26, 69/3, 69/5, 102/15, 102/17, 100/12, 14/41 obręb Konarzyce, dz. nr 127/6, 127/4, 127/2, 47/1, obręb Łochtynowo oraz cz. dz. nr 102/19, 100/14, 172, 55/8, obręb Konarzyce, cz. dz. nr 127/4 obręb Łochtynowo, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w godzinach 7:45-15:45.

Ponadto informuję, iż osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie nr telefonu 86/4737322.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża;

- na tablicy ogłoszeń wsi Konarzyce;

- na tablicy ogłoszeń wsi Łochtynowo;

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

Data powstania: piątek, 23 lip 2021 11:24
Data opublikowania: piątek, 23 lip 2021 14:05
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sie 2021 14:05
Opublikował(a): Marcelin Przesław
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 67 razy