Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030.

opracowane na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz Uchwały nr XXII/189/21 Rady Gminy Łomża z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:
 1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030”.
 2. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057)
  oraz Uchwała nr XXII/189/21 Rady Gminy Łomża z dnia 26 lutego 2021 r.
  w sprawie przyjęcia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030,  w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 3. Cel konsultacji: uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Łomża do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030”.
 4. Termin konsultacji: od 23 listopada 2021 roku do 27 grudnia 2021 roku.
 5. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Wójt Gminy Łomża.
 6. Formy przeprowadzenia konsultacji: pisemne wyrażenie opinii, uwag i propozycji na załączonym Formularzu przekazanym osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łomża lub pocztą na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża  lub drogą mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: sekretariat@gminalomza.pl.
 7. Informacja o sposobie promowania konsultacji: Projekt Strategii Rozwoju Gminy Łomża na lata 2021-2030 oraz Formularz zgłaszania opinii, uwag i propozycji opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy Łomża oraz wyłożono do wglądu w Urzędzie Gminy.
 1. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych wzięła udział 1 osoba, która złożyła uwagę, opinię i propozycję zmiany za pomocą udostępnionego formularza.
 2. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem: w toku konsultacji w dniach od 23 listopada do 27 grudnia zgłoszone były następujące uwagi:

 

Lp.

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga

Treść uwagi

Propozycja zmiany

Rozstrzygnięcie/
stanowisko gminy

1.

Zdjęcia, grafiki oraz wykresy zamieszczone w treści dokumentu.

Ustawa o Dostępności wymaga, żeby dokumenty zamieszczane na stronach urzędów i innych instytucji publicznych zawierały opisy treści graficznych.

Dodanie opisów zawartości pod grafikami znajdującymi się w treści „Strategii…”.

Uwzględniono.

 

     Zastępca Wójta 

mgr Cezary Zborowski