Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Łomża, 21 lipca 2022 r.

WGP.6733.27.2022.GP

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, 18-400 Łomża, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną przebudową strefowej przepompowni ścieków wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, planowanego do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 320/1 i części dz. nr 320/2, 520, 174/5, 309, 319/30, 319/31 obręb Stare Kupiski, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w godzinach 7:45-15:45.

Ponadto informuję, iż osoby, które chcą skorzystać z prawa do informacji o prowadzonym postępowaniu oraz z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie proszone są o uprzedni kontakt z pracownikiem prowadzącym postępowanie nr telefonu 86/4737322.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża;

- na tablicy ogłoszeń wsi Stare Kupiski;

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

 

Z up. Wójta

mgr inż. Marcin Tabędzki
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 lip 2022 13:50
Data opublikowania: czwartek, 21 lip 2022 13:55
Opublikował(a): Marcelin Przesław
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 171 razy