Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ

do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.

ZARZĄDZENIE NR 291/22

WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 29 lipca 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku.

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2f  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) oraz § 14 i 15 Uchwały Nr XXIX/236/21 Rady Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie „Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w składzie:

1)  Anna Marta Sznajder – przewodniczący Komisji,

2)   Agnieszka Krassowska – zastępca przewodniczącego,

3)  Artur Marek – członek komisji.

§ 2. Celem pracy Komisji Konkursowej jest zaopiniowanie złożonych ofert zgodnie z kartami oceny: formalnej i merytorycznej, których wzór stanowi załącznik Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 r. określonego w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 287/2 Wójta Gminy Łomża z dnia 05 lipca 2022 r. oraz przedłożenie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej protokołu z postępowania Komisji, Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3. Przed rozpoczęciem prac Komisji Konkursowej, osoby wchodzące w jej skład przedkładają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w pracach Komisji stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Komisja Konkursowa może działać na jednym lub kilku posiedzeniach, z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

§ 5. Członkowie Komisji Konkursowej za udział w posiedzeniu/ach Komisji nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 6. Komisja Konkursowa rozpoczyna pracę z chwilą jej powołania, a kończy pracę z chwilą zatwierdzenia przez Wójta Gminy Łomża wyników otwartego konkursu ofert.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Zarządzenia mają zastosowanie zapisy Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 287/22 Wójta Gminy Łomża z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Łomża w 2022 roku – Regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Łomża w 2022 roku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     Wójt

mgr Piotr Kłys

 

 

Pliki do pobrania: