Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Łomża, 02 sierpnia 2022 r.

WGP.6733.24.2022.GP

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Łomża

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 02 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.24.2022.GP o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci gazowej rozdzielczej, średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, planowanej do realizacji na terenie obejmującym część dz. nr 102/14, obręb Konarzyce, gmina Łomża.

Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża oraz we wsi Konarzyce, gm. Łomża.

 

Wójt

 

mgr Piotr Kłys

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 sie 2022 08:02
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2022 08:46
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sie 2022 09:44
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 98 razy