Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

o wszczęciu postępowania w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Łomża, 02 sierpnia 2022 r.

WGP.6733.29.2022.GP

                                                                                                                 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 1206/1 i 1203/3 oraz część dz. nr 1304, 1206/4 i 1203/5, obręb Jednaczewo, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w godzinach 7:45-15:45.

               Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża;

- na tablicy ogłoszeń wsi Jednaczewo;

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

 

Z up. Wójta

 

mgr inż. Marcin Tabędzki
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 sie 2022 14:07
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2022 14:18
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sie 2022 09:44
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 59 razy