Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 04 sierpnia 2022 r.

WGP.6733.30.2022.GP

                                                                                                                 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie obejmującym część dz. nr 192 i 483, obręb Czaplice, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w godzinach 7:45-15:45.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża;

- na tablicy ogłoszeń wsi Czaplice;

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

 

      Z up. Wójta

 

mgr Cezary Zborowski
      Zastępca Wójta

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 sie 2022 14:41
Data opublikowania: czwartek, 4 sie 2022 14:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 sie 2022 08:45
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Artykuł był czytany: 70 razy