Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zarzsadu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.188.2022.MP z dnia 18.08.2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i rozbiórkę urządzeń wodnych, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 63 na odcinku od km 154+336 do km 156+903 z przejściem przez m. Wygoda"