Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 13 września 2022 r.
WGP.6733.29.2022.GP
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łomża
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 13 września 2022 r. Wójt Gminy Łomża wydał decyzję nr WGP.6733.29.2022.GP o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociągowej, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym dz. nr 1206/1 i 1203/3 i część dz. nr 1304, 1206/4 i 1203/5, obręb Jednaczewo, gm. Łomża.
Odwołania od decyzji można wnieść w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Upływ 14 dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łomża www.gminalomza.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża oraz we wsi Jednaczewo, gm. Łomża.
 
Wójt
 
mgr Piotr Kłys
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 wrz 2022 12:05
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2022 13:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 wrz 2022 14:17
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 67 razy