Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża

Łomża, 02 czerwca 2023 r.

WGP.6733.18.2023.GP

                                                                                                            

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną budową sieci wodociągowej, planowanej do realizacji na terenie obejmującym część dz. nr 530/15, 530/16, 531/15 i część dz. nr 635 i 634, obręb Konarzyce, gmina Łomża.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, w godzinach 7:45-15:45.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łomża;

- na tablicy ogłoszeń wsi Konarzyce;

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łomża http://www.gminalomza.pl/.

 

Z up. Wójta

 

mgr inż. Marcin Tabędzki
Naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 2 cze 2023 12:35
Data opublikowania: piątek, 2 cze 2023 12:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 cze 2023 15:29
Opublikował(a): Grażyna Paluszkiewicz
Zaakceptował(a): Marcin Tabędzki
Artykuł był czytany: 109 razy