Urząd Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

W dniu 19 listopada 2021 r. zakończono konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

     Wójt Gminy Łomża w dniu 05 listopada 2021 r. zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach  projektu Programu Współpracy Gminy Łomża z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zgodnie z Uchwałą
Nr XL/289/10 Rady Gminy Łomża z dnia 8 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

      Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących w/w projektu uchwały.

       Konsultacje odbywały się w formie pisemnej. Projekt Programu był udostępniony w terminie od 05 listopada 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie internetowej Gminy Łomża www.gminalomza.pl.

      W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi do projektu Programu.

     Zastępca Wójta

mgr Cezary Zborowski